Quick Fact ออสเตรเลียฉบับย่อ

ชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ เครือรัฐออสเตรเลีย หรือ Commonwealth of Australia
ที่ตั้ง เป็นเกาะทวีป (Island Continent) อยู่ในซีกโลกใต้ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ระหว่างละติจูดที่ 27 00 องศาใต้ ลองติจูดที่ 133 00 องศาตะวันออก
พื้นที่ 7,692,000 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 รองจากรัสเซีย แคนาดา จีน สหรัฐอเมริกา และบราซิล และใหญ่กว่าไทยประมาณ 15 เท่า
อาณาเขต เป็นเกาะไม่มีอาณาเขตภาคพื้นดินติดกับประเทศอื่น ความยาวชายฝั่งโดยรอบประเทศ 25,760 กิโลเมตร
สภาพภูมิประเทศ เกือบทั้งประเทศเป็นที่ราบสูงที่มีความ สูงไม่สูงมากนักกับทะเลทราย ทางตะวันออกเฉียงใต้มีลักษณะเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ จุดต่ำสุดที่ Lake Eyre ความสูง (15 เมตร) จุดสูงสุดที่ Mount Kosciuszko (2,229 เมตร)
สภาพภูมิอากาศ ภาคใต้มีสภาพอากาศเย็น ในขณะที่ภาคเหนือมีอากาศร้อนชื้น เดือนร้อนที่สุดคือ มกราคมและกุมภาพันธ์ เดือนหนาวที่สุดคือ กรกฎาคม
ทรัพยากรธรรมชาติ บ็อกไซต์ ถ่านหิน แร่เหล็ก ทองแดง ดีบุก ทองคำ เงิน ยูเรเนียม นิเกิล ทังแสตน ตะกั่ว สังกะสี เพชร ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลียม
การใช้พื้นที่
 • พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก: 6.15% (รวมพื้นที่ปลูกหญ้าประมาณ 27 ล้านเอเคอร์)
 • พื้นที่เพาะปลูก: 0.04%
 • พื้นที่อื่นๆ: 93.81%
 ภัยธรรมชาติ  บริเวณชายฝั่งพบภัยจากพายุไซโคลน ภัยจากความแห้งแล้ง ไฟป่า
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการกัดกร่อนของดิน (Soil Erosion) จากการทำปศุสัตว์ การพัฒนาอุตสาหกรรม การขยายตัวของเมือง ปัญหาดินเค็ม (Soil Salinity) เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากการใช้น้ำคุณภาพต่ำ ปัญหาดินกำลังกลายเป็นทะเลทราย (Desertification) ปัญหาการขยายพื้นที่เพื่อการเกษตรก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ แนวปะการัง Great Barrier Reef ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเสี่ยงต่อความเสียหายอันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเรือรับส่งสินค้า รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาน้ำจืดมีจำนวนจำกัด
จำนวนประชากร 21,515,754 คน (ค่าประมาณเดือน กรกฏาคม 2553)
อัตราการเติบโตของประชากร 1.171% (ค่าประมาณเดือน กรกฏาคม 2553)
เชื้อชาติ ชนผิวขาว 92% เอเชีย 7% อะบอริจินและอื่นๆ 1%
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาธอลิค 26.4% คริสต์นิกายแองกลิกัน 20.5% คริสต์นิกายอื่น ๆ 20.5% พุทธ 1.9% มุสลิม 1.5% อื่นๆ 1.2% ไม่ระบุ 12.7% ไม่นับถือศาสนาใด 15.3% (จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2549)
ภาษา ภาษาอังกฤษ 78.5% จีน 2.5% อิตาเลียน 1.6% กรีก 1.3% อะราบิก 1.2% เวียดนาม 1% อื่นๆ 8.2 % ไม่ระบุ 5.7% (จากการสำรวจสำมะโนประชากรปี 2549)
โครงสร้างอายุประชากร
 • 0-14 ปี: 18.4% (ชาย 2,033,106 คน หญิง 1, 929, 863 คน)
 • 15-64 ปี: 67.8% (ชาย 7,397,562 คน หญิง 7, 197, 829 คน)
 • 65 ปีขึ้นไป: 13.7% (ชาย 1,350,248 คน หญิง 1, 607, 146 คน) (ค่าประมาณเดือน กรกฏาคม 2553)
อัตราการเกิด 12.39 คน ต่อ ประชากร 1,000 คน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
อัตราการตาย 6.81 คน ต่อ ประชากร1,000 คน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
อัตราการย้ายถิ่น 6.13 คน ต่อ ประชากร1,000 คน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2553)
อัตราการรู้หนังสือ (อายุ 15 ปีขึ้นไป อ่านออกเขียนได้) ประชากรทั้งหมด 99% (ชาย 99% หญิง 99%) (ค่าประมาณ พ.ศ. 2546)
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 4.5% ของ GDP (พ.ศ. 2548) คิดเป็นลำดับที่ 86 ของโลก
การเมืองการปกครอง
รูปแบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย แบบสหพันธ์ (Federal Democracy) และเป็นประเทศในเครือจักรภพ
เมืองหลวง กรุง แคนเบอร์รา (Canberra) เมืองที่มีประชากรมากสุด ได้แก่ นครซิดนีย์และเมลเบิร์น
การแบ่งการปกครอง 6 รัฐ 2 เขตการปกครอง ได้แก่
 • เขต Australian Capital Territory
 • เขต Northern Territory
 • New South Wales
 • Queensland
 • South Australia
 • Tasmania
 • Victoria
 • Western Australia
วันที่ได้รับเอกราช 1 มกราคม 1901 (จากการเป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร)
วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 9 กรกฎาคม 1900 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 1901
ระบบกฏหมาย บนรากฐานของ กฎหมายอังกฤษ (English Common Law) ยอม รับเขตอำนาจโดยบังคับของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) โดยมีการสงวนสิทธิ์บางประการ
ฝ่ายบริหาร อยู่ภายใต้ผู้ สำเร็จราชการแทน พระองค์ฯ มีคณะรัฐมนตรีเป็นองค์กรผู้บริหาร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี บุคคลในคณะรัฐมนตรีได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราฎรที่ได้รับเลือกตั้งมา จากการเลือกตั้งทั่วไป
ฝ่ายนิติบัญญัติ มีรัฐสภาประกอบ ด้วย สภาผู้แทนราฎร (มี 150 ที่นั่ง) และ วุฒิสภา (มี 76 ที่นั่ง)มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดและครึ่งหนึ่งของสมาชิก วุฒิสภาทุกๆ 3 ปี การออกพระราชบัญญัติทุกฉบับต้องผ่านการเห็นชอบของทั้ง 2 สภา ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีขึ้นไปมีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง
ฝ่ายตุลาการ
 • อำนาจตุลาการ เป็นอิสระจากฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐบาลเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาเมื่อมีตำแหน่งว่าง แต่ไม่มีอำนาจถอดถอน
 • ศาลสูง (High Court of Australia) มีอำนาจสูงสุดในการตีความและตัดสินคดีกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระดับรัฐและส่วนกลาง และคดีในระดับระหว่างรัฐและระหว่างประเทศ ศาล Federal Court of Australia มีอำนาจตัดสินคดีแพ่ง
การปกครอง ในระบบสหพันธรัฐ ซึ่งประกอบด้วย 6 รัฐ ได้แก่ Western Australia, South Australia, Queensland, New South Wales, Tasmania, และ Victoria โดยมีอาณาเขตปกครองตนเอง 2 อาณาเขต ได้แก่ Northern Territory และ Australian Capital Territory ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง คือ กรุงแคนเบอร์รา รัฐแต่ละรัฐมีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ (Governor) มีรัฐบาลและมุขมนตรีทำหน้าที่บริหาร โดยมีสภานิติบัญญัติ 2 สภา ยกเว้นรัฐ Queensland ซึ่งมีเพียงสภาเดียว และรัฐและอาณาเขตต่างๆ มีระบบศาลของตนเอง
พรรคการเมือง
 • Australian Democrats
 • Australian Greens
 • Australian Labor Party
 • Country Liberal Party
 • Family First Party
 • Liberal Party
 • The Nationals
องค์กรระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิก ADB, ANZUS, APEC, ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, C, CP, EAS, EBRD, FAO, FATF, G-20, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NEA, NSG, OECD, OPCW, Paris Club, PCA, PIF, SAARC (observer), Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNMIS, UNMIT, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC
ข้อมูลทางเศรษฐกิจการค้า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 930.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
ความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อGDP (Purchasing power purity) 824.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 19 ของโลก
GDP รายบุคคล 38,800 (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 23ของโลก
อัตราการเติบโตที่ GDP ที่แท้จริง 1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 97ของโลก
GDP แยกตามภาคการผลิต
 • ภาคการเกษตร 4.1%
 • ภาคอุตสาหกรรม 26%
 • ภาคการบริการ 70% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
จำนวนแรงงาน 11.45 ล้านคน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 44 ของโลก
จำนวนแรงงานแยกตามอาชีพ
 • ภาคการเกษตร 3.6%
 • ภาคอุตสาหกรรม 21.1%
 • ภาคการบริการ 75% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
อัตราการว่างงาน 5.6% (ค่าประมาณ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 51 ของโลก
อัตราเงินเฟ้อ 4.4% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551)
มูลค่าการลงทุน (แบบถาวร) 28.5% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 32 ของโลก
งบประมาณแผ่นดิน
 • รายได้: 312 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
 • รายจ่าย : 348.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
หนี้สาธารณะ 17.6% ของ GDP (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 103 ของโลก
ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ อ้อย ผลไม้ ปศุสัตว์ เลี้ยงแกะ ฟาร์มสัตว์ปีก
อุตสาหกรรม เหมืองแร่ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมและการขนส่ง แปรรูปอาหาร เคมีภัณฑ์ เหล็ก
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต -4.1% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 105 ของโลก
ไฟฟ้า- การผลิต 239.9 พันล้านกิโลวัตต์ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2550) คิดเป็นอันดับที่ 17 ของโลก
ไฟฟ้า- การบริโภค 222 พันล้านกิโลวัตต์ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2550) คิดเป็นอันดับที่ 16 ของโลก
ไฟฟ้า- ส่งออก 0 กิโลวัตต์ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551)
ไฟฟ้า- นำเข้า 0 กิโลวัตต์ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551)
น้ำมัน- การผลิต 586, 200 บาเรลล์ ต่อวัน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 30 ของโลก
น้ำมัน- การบริโภค 946, 300 บาเรลล์ ต่อวัน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 19 ของโลก
น้ำมัน- การส่งออก 332, 400 บาเรลล์ ต่อวัน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 36 ของโลก
น้ำมัน- การนำเข้า 687, 200 บาเรลล์ ต่อวัน (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 18 ของโลก
ปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้ว 1.5 พันล้านบาเรลล์ (ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 37 ของโลก
ก๊าซธรรมชาติ-การผลิต 42.33 พันล้านคิวบิกเมตร (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 19 ของโลก
ก๊าซธรรมชาติ-การบริโภค 26.59 พันล้านคิวบิกเมตร (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 29 ของโลก
ก๊าซธรรมชาติ-ส่งออก 22.3 พันล้านคิวบิกเมตร (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 10 ของโลก
ก๊าซธรรมชาติ-นำเข้า 6.56 พันล้านคิวบิกเมตร (ค่าประมาณ พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 30 ของโลก
ปริมาณก๊าซธรมมชาติสำรองที่พิสูจน์แล้ว 849.5 พันล้านคิวบิกเมตร (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 27 ของโลก
ดุลบัญชีเดินสะพัด 29.89 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
มูลค่าการส่งออก 160.5 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
สินค้าส่งออกที่สำคัญ ถ่านหิน แร่เหล็ก ทองคำ เนื้อสัตว์ ขนสัตว์ อะลูมิเนียม ข้าวสาลี เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง
ประเทศคู่ค้า (ส่งออก)ที่สำคัญ จีน 21.81% ญี่ปุ่น 19.19% เกาหลีใต้ 7.88% อินเดีย 7.51% สหรัฐ 4.95% สหราชอาณาจักร 4.37% นิวซีแลนด์ 4.1% (พ.ศ. 2552)
มูลค่าการนำเข้า 163.9 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าประมาณ พ.ศ. 2552)
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและ อุปกรณ์การขนส่ง คอมพิวเตอร์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ์การโทรคมนาคม น้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
ประเทศคู่ค้า (นำเข้า) ที่สำคัญ จีน 17.94% สหรัฐ 11.26% ญี่ปุ่น 8.36% ไทย 5.81% สิงคโปร์ 5.54% เยอรมัน 5.3% (2552)
กองทุนสำรองและทองคำ 41.74 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็นอันดับที่ 37 ของโลก
หนี้ภายนอก 920 พันล้านดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552) คิดเป็นอันดับที่ 11 ของโลก
สกุลเงิน ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian Dollars : AUD)
การสื่อสาร
โทรศัพท์-พื้นฐานประจำที่ 9.37 เลขหมาย (พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 24 ของโลก
โทรศัพท์- เคลื่อนที่ 22.12 เลขหมาย (พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 36 ของโลก
หมายเลขโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศ 61
รหัสอินเตอร์เน็ต *.au
จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 15.17 ล้านคน (พ.ศ. 2551) คิดเป็นอันดับที่ 24 ของโลก
การคมนาคม 
สนามบิน 464 แห่ง (พ.ศ. 2552) คิดเป็นอันดับที่ 17 ของโลก
ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติ 27,105 กิโลเมตร ก๊าซปิโตรเลียม 240 กิโลเมตร น้ำมัน 3,258 กิโลเมตร น้ำมัน/ ก๊าซ/น้ำ 1 กิโลเมตร (พ.ศ. 2552)
ทางรถไฟ 37,855 กิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก
ถนน 812, 972 กิโลเมตร คิดเป็นอันดับที่ 9 ของโลก
ท่าเรือ (Port and Terminals) Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott, Sydney