รายละเอียดฟอร์มใหม่ 956 กับ 956A

vfslogo-150เนื่องจากทางออสเตรเลียได้ประกาศให้ผู้ขอวีซ่าใช้แบบฟอร์มใหม่ 956 แทนฟอร์มเก่า ซึ่งได้แยกเอกสารออกมาอีก 2 ฟอร์ม เป็น 956 และ 956A อาจจะมีบางท่านยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่าง และวิธีการใช้แบบฟอร์มทั้ง 2 ประเภท วันนี้ทาง Admin เลยจะมาอธิบายความแตกต่างขอทั้ง 2 ฟอร์มนี้ให้นะคะ

vfslogoเนื่องจากทางออสเตรเลียได้ประกาศให้ผู้ขอวีซ่าใช้แบบฟอร์มใหม่ 956 แทนฟอร์มเก่า ซึ่งได้แยกเอกสารออกมาอีก 2 ฟอร์ม เป็น 956 และ 956A อาจจะมีบางท่านยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่าง และวิธีการใช้แบบฟอร์มทั้ง 2 ประเภท วันนี้ทาง Admin เลยจะมาอธิบายความแตกต่างขอทั้ง 2 ฟอร์มนี้ให้นะคะ

แบบฟอร์ม 956
เป็นแบบฟอร์มที่กรอกโดยตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่จดทะเบียน (Registered Migration Agent) ตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่ไม่ได้จดทะเบียนและอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย (non-registered migration agent outside Australia) หรือตัวแทนที่ได้รับการยกเว้น (Exempt person) เพื่อแจ้งกับทางสถานทูตว่าเขาเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ยื่นขอวีซ่า (Client) ให้เป็นผู้ช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่าภายใต้พระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมือง (Migration Act 1958) และเป็นผู้ที่ผู้ยื่นขอวีซ่ามอบอำนาจให้เป็นผู้รับแทน (Authorised recipient) หรือแจ้งยุติการแต่งตั้งตัวแทนช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่า

ตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่จดทะเบียน (Registered Migration Agent) คือ?
ตัวแทนที่จดทะเบียนกับสํานักทะเบียนตัวแทนการย้ายถิ่นฐาน (the Office of the Migration Agents Registration Authority หรือ สํานักงาน MARA)

ตัวแทนการย้ายถิ่นฐานที่ไม่ได้จดทะเบียนและอยู่นอกประเทศออสเตรเลีย (non-registered migration agent outside Australia) คือ?
ตัวแทนการย้ายถิ่นฐานนอกประเทศออสเตรเลียที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับสํานักงาน MARA ทางสำนักงานอาจจะแต่งตั้งตัวแทนต่างประเทศซึ่งจะมีหมายเลขสมาชิกไว้สำหรับการยื่นเอกสารโดยเฉพาะ ซึ่งหมายเลขนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวแทนได้รับการจดทะเบียนกับทางรัฐบาลออสเตรเลีย

ตัวแทนที่ได้รับการยกเว้น (Exempt person) คือ?
บุคคลต่อไปนี้ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนก็สามารถให้ความช่วยเหลือเรื่องการย้ายถิ่นฐานได้

 • สมาชิกในครอบครัว (สามี ภรรยา บุตร บุตรบุญธรรม ผู้ปกครอง พี่น้อง ของผู้ยื่นขอวีซ่า)
 • ผู้สปอนเซอร์ของผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเจ้าหน้าที่ของพวกเขา
 • เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการย้ายถิ่นฐาน
 • สมาชิกของคณะฑูต กงสุล หรือองค์กรระหว่างประเทศ

ซึ่งตัวแทนที่ได้รับการยกเว้นจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการช่วยเหลือ (ในประเทศออสเตรเลียถ้าคิดค่าใช้จ่ายถือว่าทำผิดตามกฏหมายและอาจต้องรับโทษสูงสุดคือจำคุกเป็นเวลา 10 ปี)

ผู้รับแทน (Authorised recipient) คือ?
ผู้ได้รับมอบอำนาจให้รับเอกสารทุกอย่างจากทางสำนักงานแทนผู้ยื่นขอวีซ่า หากไม่ได้มอบอำนาจให้แก่ผู้รับแทน เอกสารทั้งหมดจากทางสถานทูตจะถูกส่งไปให้แก่ผู้ยื่นขอวีซ่าหรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง

ผู้ที่ไม่ควรใช้แบบฟอร์มนี้

 • บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้รับแทน (Authorised recipient) เท่านั้น โดยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการย้ายถิ่นฐานใดๆ
 • บุุคคลที่ถูกยุติการมอบอำนาจแล้ว

อะไรคือการช่วยเหลือเรื่องการย้ายถิ่นฐาน?
เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในกระบวนการหรือขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือในเรื่องการย้ายถิ่นฐานตามพระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมือง (Migration Act 1958) โดยส่วนใหญ่จะช่วยเหลือในช่วงการยื่นขอวีซ่า การยกเลิกวีซ่า หรือการขอสปอนเซอร์
หมายเหตุ: การช่วยเหลือเรื่องการย้ายถิ่นฐานไม่ได้หมายถึงการช่วยกรอกเอกสารหรือกรอกแบบฟอร์ม การช่วยแปลเอกสารที่ไม่มีคำอธิบายหรือไม่ได้ใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจ

 • ทางสถานทูตจะพูดคุยเรื่องรายละเอียดของผู้ยื่นขอวีซ่ากับผู้ได้รับมอบอำนาจ
 • ทางสถานทูตจะส่งเอกสารให้แก่ผู้ได้รับมอบอำนาจ (ถ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้รับแทนด้วย)
 • ทางสถานทูตจะสอบถามข้อมูลกับผู้ได้รับมอบอำนาจ

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 956 ได้จากลิงค์นี้ค่ะ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf

แบบฟอร์ม 956A
เป็นแบบฟอร์มที่กรอกเพื่อแจ้งทางสถานทูตว่า

 • ผู้ยื่นขอวีซ่ามอบอำนาจให้ผู้รับแทน (Authorised recipient) เป็นผู้รับเอกสารทั้งหมดแทนผู้ยื่นขอวีซ่าจากทางสถานทูต
 • แจ้งยกเลิกการมอบอำนาจของผู้รับแทน (Authorised recipient)

ไม่ควรใช้แบบฟอร์มนี้ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าได้แต่งตั้งตัวแทนการย้ายถิ่นฐาน (Migration agent) หรือตัวแทนที่ได้รับการยกเว้น (Exempt person) ให้ช่วยเหลือเรื่องการย้ายถิ่นฐานและเป็นผู้ผู้รับแทน (Authorised recipient) ด้วย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 956A ได้จากลิงค์นี้ค่ะ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956a.pdf