ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย (ทุนเอนเดเวอร์) ใกล้จะเปิดรับสมัครแล้ว

ทุน Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย เป็นทุนที่มีการแข่งขันสูงใน ระดับนานาชาติโดยคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัครทุกปี โดยจะเปิดกว้างสําหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็ม จํานวน สําหรับนักศึกษาต่างชาติรวมท้ังนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย

 

ทน_Endeavour.jpg

ตัวอย่างการเปิดรับสมัคร ปี 2560 

 

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติและชาว
ออสเตรเลียที่ประสบความสําเร็จ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนเอง ทุนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ กระชับสายสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและการวิจัย และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังน

• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) สําหรับศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สําหรับการวิจัยระยะส้ัน ระหว่างศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
• ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) สําหรับการศึกษาในระดับสายอาชีพ
• ทุนสําหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)


ท้ังนี้ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรชาวไทย177 คนจากทุกสาขาวิชา ได้รับทุน Endeavour Scholarships and  Fellowships เพื่อไปศึกษา ทําวิจัย และดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรที่ประเทศออสเตรเลีย และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ก็มีชาวออสเตรเลียเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อศึกษา ทําวิจัย และดูงานเช่นเดียวกัน 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ 
https://internationaleducation.gov.au/endeavour

สําหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านเรื่องราวความสําเร็จของคนไทยผู้ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ได้ที่ http://thailand.embassy.gov.au/bkok/Endeavour_Alumni_Stories.html

ที่มา

เว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

7 สิงหาคม 2561