สวัสดีค่ะ วันนี้Admin ขอมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย ซึ่งพึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่วันที่ 23 March 2013 นะคะ ในปัจจุบันนี้เรียกว่า “วีซ่าผู้มาเยือน (Visitor Visas)”

ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะเป็นผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรือพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง หรือเพื่อเยี่ยมเพื่อน หรีอญาติพี่ น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ ที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน

หากท่านต้องการเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนหรือญาติพี่น้อง แต่ละคนจะต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ไม่สามารถทำเรื่องแทนกันได้

 

มาดูกันดีกว่าว่าเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปเพื่อยื่นขอวีซ่ากันบ้างค่ะ

 • แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (1419) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1419.pdf  แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัครเท่านั้นค่ะ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง  (Passport) 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร ที่มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว รวมทั้งให้เขียนชื่อของคุณไว้ด้านหลังของรูป
  (มีการให้บริการถ่ายรูปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย โดยชำระค่าบริการเพิ่มเติม)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และอื่นๆที่แสดงความผูกพันของท่านในประเทศถิ่นที่อยู่อาศัย
 • เอกสารการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
  1. กรณีที่เจ้าของกิจการ
   สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่มีตราครุฑและมีชื่อผู้ขอยื่นวีซ่าพร้อมประทับตรา
   (จะต้องเป็นฉบับใหม่ที่คัดมาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ visa)
  2. กรณีที่เป็นพนักงาน
   หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริงที่ระบุเงินเดือน เซ็นชื่อ พร้อมประทับตราบริษัท
  3. กรณีที่รับข้าราชการ
   หนังสือรับรองจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรข้าราชการ
  4. กรณีที่ไม่ได้ทำงานหรือเกษียณอายุ
   ให้แนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือชี้แจงเป็นจดหมายว่าเกษียณอายุแล้ว
  5. กรณีที่เป็นแม่บ้าน
   ให้แนบเอกสารของสามีมาประกอบการยื่นวีซ่า
  6. กรณีที่เป็นเด็ก
   หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เด็กที่อายุไม่ถึง 15 อนุญาตให้ใช้บัตรนักเรียนหรือนักศึกษาได้)
 • ผู้สมัครที่จะเดินทางพร้อมญาติพี่น้องควรแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส หรือ สูจิับัตร
 • ในกรณีที่มีผู้สนับสนุน/รับรองใบสมัครของท่าน โปรดยื่น จดหมายเชิญ และหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างท่านและคนผู้นั้น เช่น  ทะเบียนสมรส, การติดต่อกันในทุกทาง (อีเมล์, จดหมาย หรือ ข้อความ) , ใบเสร็จค่าโทรศัพท์, รูปถ่าย, หลักฐานการโอนเงิน และหลักฐานแสดงสถานภาพทางการเงินผู้นั้น
 • หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง อาจได้แก่ สมุดฝากเงิน,  Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง ทางสำนักงานจะคืนให้ในวันรับ Passport)
  ***ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวเพื่อการคำนวณยอดเงินสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่จะดูความเหมาะสมจากหลักฐานหลายๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นควรแสดงที่มาที่ไปของเงินให้ชัดเจน และมีจำนวนที่มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จะใช้สำหรับท่องเที่ยวค่ะ***
 • หลักฐานการทำงานควรเป็นจดหมายที่ออกโดยบริษัท ควรระบุ
  - ชื่อบริษัท ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ
  - ตำแหน่ง
  - ระยะเวลาที่ทำงาน
  - เงินเดือนรายได้
  - การอนุญาตให้ลาในช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว
  ถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ เช่น
  - ทะเบียนพาณิชย์
  - ทะเบียนหุ้น (บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
  - ทะเบียนการเสียภาษี
  - เอกสารอื่นใด ที่แสดงว่ากิจการของเรายังคงดำเนินการอยู่ ไม่ได้เป็นการแอบอ้างเอกสารขึ้นมาลอยๆ
 •  ซองเปล่าติดแสตมป์ตามน้ำหนัก จ่าหน้าซองถึงตัวเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งพาสปอร์ตคืน (สำหรับการสมัครทางไปรษณีย์)
  ***  เอกสารทุกรายกา่รที่เป็นสำเนาต้องลงชื่อรับรองสำเนาให้เรียบร้อยด้วยค่ะ***
 • เอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร (Checklist)ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://vfs-au.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

 

ค่าธรรมเนียมของการสมัครวีซ่า

ประเภทวีซ่า

แบบฟอร์มใบสมัคร

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงินสกุลบาท

วีซ่าเยี่ยมเยียน

1419

4150

ค่าทำวีซ่า http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/990i.pdf

ชำระเป็นเงินสกุลบาทได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเป็นเงินสด หรือในรูปแบบ Cashier’s check (กรณีอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ) หรือ Bank Draft (ถ้าไม่ได้ซื้อใน 3 จังหวัดข้างต้น)โดยสั่งจ่าย  ”สถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ” แยกตามจำนวนคน คนละ 1 ใบ

ค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอสจำนวน 600 บาท สำหรับวีซ่าทุกประเภท และ 535 บาท สำหรับRe-Evidencing อัตราดังกล่าวคิด ต่อหนังสือเดินทาง 1 เล่ม ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีใช้บริการจัดส่งเอกสาร ไม่รับชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต

 

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี

 • เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากที่ว่าการอำเภอยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
 • แบบฟอร์ม 1229 ลงนามโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่ไม่ได้เดินทางพร้อมบุตร

เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี

 • ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพ (ตามระเบียบการที่ทางสำนักงานกำหนด)
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ในออสเตรเลีย

**หมายเหตุ**

 • กรุณาอย่านำส่งเอกสารตัวจริง ยกเว้นได้รับการร้องขอจากทางสำนักงาน
 • กรุณาอย่าจองตั๋วเครื่องบินหากท่านยังไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า ทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านมี Deadline จากแผนการเดินทาง
 • ด้วยระบบอิเลคโทรนิคส์ วีซ่า (Electronic Visa) ท่านไม่จำเป็นต้องมีตราประทับวีซ่าลงในสมุด Passport ของท่าน เพื่อแสดงว่าท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าสำหรับการเดินทางไปออสเตรเลีย  เมื่อท่านทำการ Chick-in ที่สายการบิน เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะแจ้งข้อมูลระบบอิเลคโทรนิคส์ว่าท่านได้รับการอนุมัติแล้ว
 • ระยะเวลาการส่งเอกสารล่วงหน้า เจ้าหน้าที่สถานทูตออสเตเลียแผนกวีซ่าแจ้งว่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวสามารถยื่นขอได้ทันทีเมื่อเอกสารพร้อม เจ้าหน้าที่จะจะดูวันที่เราจะเดินทาง และจะพิจารณาให้วีซ่าให้ตามความเหมาะสมของแต่ละรายไปตั้งแต่  3 เดือน ถึง 1 ปี  ค่ะ
 • สำหรับฟอร์ม 956 และ 956A หรือเอกสารมอบอำนาจ ทาง Admin ได้เขียนอธิบายรายละเอียดของเอกสารทั้งหมดไว้ในอีกหัวข้อนึงให้แล้วนะคะ สามารถไปเปิดดูรายละเอียดได้เลยค่ะ

 

การยื่นใบสมัครขอวีซ่า

ยื่นด้วยตนเองที่           สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าของออสเตรเลีย (AVAC)

ชั้น 34, ตึก ไทย ซีซี, เลขที่ 889 ถนน สาทร (ใต้), กรุงเทพฯ
(ตรงข้ามกับ สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์) อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.vfs-au.net
เบอร์โทร 0 – 2672 – 3476 (ถึง 79)
เวลายื่น – รับ: 08.50 น. – 15.00 น. และเวลา: 15.00 น. – 16.30 น. รับวีซ่า

สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ(Subclass 600)และTemporary Work Visa(Subclass 400) ที่ยื่นผ่านวีเอฟเอส ระยะเวลาในการพิจารณาใบสมัครในปัจจุบันคือ 10 วันทำการ
 
ส่งทางไปรษณีย์ที่        สถานทูตออสเตรเลีย (แผนกวีซ่า)
37 ถนน สาทร (ใต้) กรุงเทพฯ 10120
ผู้สมัครจะต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองติดแสตมป์ สำหรับส่งคืนเอกสารทางไปรษณีย์

สำหรับใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ (Subclass 600).Temporary Work Visa(Subclass 400) ที่ส่งโดยตรงไปยังสถานทูตออสเตรเลียโดยทางไปรษณีย์ ระยะเวลาในการดำเนินการที่สถานทูตกำหนดคือ 1 เดือน

 

การติดตามหนังสือเดินทาง

ถ้าท่านยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพใบสมัครของท่านได้โดยใส่เลขที่อ้างอิงของใบสมัครและวันเดือนปีเกิดของผู้สมัคร http://vfs-au.net/Thai/trackyourapplication.html

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://vfs-au.net/Thai และ http://vfs-au.net/Thai/pdf/visa_tourist_thi_100413.pdf

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด และ สถานฑูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย 

หมายเหตุ: ทางศูนย์ออสเตรเลียศึกษาเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเน้นการศึกษาวิจัย ให้ข้อมูลความรู้ทั่วไป รวมถึงเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านความร่วมมือ ระหว่างไทยและออสเตรเลียค่ะ ไม่ได้เป็นบริษัทเอกชน หรือบริษัทรับทำวีซ่านะคะ