การศึกษาปฐมวัย (0 – 8 ปี)

http://www.deewr.gov.au/Earlychildhood/PublishingImages/Banner/1_welcome.jpg

http://www.deewr.gov.au/Earlychildhood/PublishingImages/Banner/1_welcome.jpg

ทิศทางและนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย

วาระของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย จะมุ่งให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพการจัดการศึกษา การเข้าถึง ความสามารถของประชาชนในการจ่าย และการผสมผสานระหว่างการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็กเข้าด้วยกัน ซึ่งวาระดังกล่าวมีจุดเน้นสำคัญอยู่ที่การเชื่อมโยงและทำงานกับโรงเรียน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กทุกคนในประเทศออสเตรเลียจะได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งในเรื่องการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ซึ่งกระบวนการทำงานทั้งหมดจะถูกขับเคลื่อนผ่านหน่วยงานที่ชื่อว่า สำนักงานการศึกษาปฐมวัยและการดูแลเด็ก (Office of Early Childhood Education & Child care) เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดของส่วนงานด้านการศึกษา การจ้างงาน และแรงงานสัมพันธ์ (Department of Education, Employment and Workplace Relation) หน่วยงานนี้ เป็นหน่วยงานระดับชาติที่ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานทางด้านการศึกษาปฐมวัยในบริบทภาพรวมทั้งประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ในขณะเดียวกันก็จะดูแลในเรื่องการเข้าถึง ความสามารถของประชาชนในการจ่าย และคุณภาพการให้บริการทางศึกษาในระดับปฐมวัยของประเทศออสเตรเลียด้วย

รัฐบาลมลรัฐและแคว้นทุกแห่ง และรัฐบาลกลาง มีการจัดทำข้อตกลงสำหรับการเป็นหุ้นส่วนระดับชาติร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยโครงการนี้ได้รับงบสนับสนุน 970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อทำให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยในช่วง 1 ปีก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนการสอนในโรงเรียน ภายในปี ค.ศ. 2013 ในขณะที่จัดสรรงบประมาณอีก 955 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับรัฐบาลมลรัฐและแคว้นทุกแห่ง ตามข้อตกลงทวิภาคีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นปี

ค.ศ. 2007 – 2008 รัฐบาลออสเตรเลียได้ลงทุนงบประมาณจำนวน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยทั่วมลรัฐและแคว้นต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลีย

นโยบายการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กพื้นเมือง (Indigenous Children) รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดว่าเด็กพื้นเมืองอายุ 4 ขวบในชุมชนห่างไกลทั้งหมดต้องสามารถเข้าถึงการศึกษาปฐมวัย ภายในระยะเวลา 5 ปี โดย เด็กพื้นเมืองทุกคนจะต้องเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยในระยะเวลา 12 เดือน ก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาเต็มเวลาในโรงเรียน ภายใน ค.ศ. 2013 เพื่อลดช่องว่างการอ่าน การเขียน และการคำนวณของเด็กพื้นเมืองลงครึ่งหนึ่ง ภายใน 10 ปี

[box]ที่มาของนโยบาย http://www.deewr.gov.au/EarlyChildhood/Policy_Agenda/Pages/home.aspx [/box]

http://www.deewr.gov.au/Earlychildhood/PublishingImages/Banner/3_oececc.jpg

http://www.deewr.gov.au/Earlychildhood/PublishingImages/Banner/3_oececc.jpg

การจัดการศึกษาปฐมวัย

จากสถิติปี ค.ศ.2005 พบว่า มีเด็กอายุ 4 ขวบเข้าโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนร้อยละ 62 และในปี ค.ศ.2006 มีเด็กชนพื้นเมือง 9,275 คน สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียนทั้งที่เป็นของภาครัฐและเอกชน หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของการสมัครเข้าเรียนในเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด

ที่มาสถิติ http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/536AC616F0C145FFCA2573D200107B92?opendocument

การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศออสเตรเลียจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่มีการควบคุมและไม่มีการบังคับ โดยในช่วงแรกเด็กชาวออสเตรเลียมักจะถูกนำไปดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวัน (Day care) หรือไม่ก็อยู่ในการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง ซึ่งการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัยในประออสเตรเลียจะถูกแยกให้ออกมาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาในทุกมลรัฐและทุกแคว้น ยกเว้น ออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) และ ควีนส์ แลนด์ (Queensland) เท่านั้นที่การศึกษาปฐมวัยจะถูกบริหารจัดการเช่นเดียวกับเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา

หน่วยงานจัดการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัยในประเทศออสเตรเลียจะดำเนินการโดยสภาท้องถิ่น ชุมชน หรือไม่ก็องค์กรเอกชน ยกเว้น แคว้นเหนือ (Northern Territory) และ ควีนส์ แลนด์ (Queensland) เท่านั้นที่มีการดำเนินการโดย Territory and State Governments

เกณฑ์อายุเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย กำหนดเกณฑ์อายุอยู่ที่ 3 – 5 ปี สำหรับในช่วง 1 ปีก่อนที่เด็กเหล่านี้จะเข้าสู่การเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา หรือเรียกว่าระดับเตรียมประถมศึกษา (Preparatory) ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดสำหรับการศึกษาปฐมวัย โดยการเรียนการสอนมี 2 รูปแบบ คือ แบบเรียนครึ่งวัน และแบบเรียนเต็มวัน กรณีที่เรียนเต็มวัน ครึ่งเช้าจะเรียนตามหลักสูตรที่วางไว้ อีกครึ่งบ่ายจะปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมตามอัธยาศัย